fbpx

תקנון ותנאי שימוש באתר ובקורס דיגיטלי

הקדמה:

 1. אתר "גיא נתן" הינו אתר הבית של חברת "גיא נתן בע"מ", ח.פ. 516741154 (להלן: "האתר", ו-"החברה" בהתאמה).
 2. אנו שמחים שבחרת לרכוש את הקורס הדיגיטלי של גיא נתן.
 3. רכישת הקורס באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, דין רוכש/משתמש באתר כמי שקרא את הוראות תקנון זה והסכים לאמור בו.
 4. תקנון זה נערך בינך ובין חברת גיא נתן בע"מ (להלן: "החברה").
 5. ההסכם מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לכל המינים בצורה שווה.
 6. הגיל המינימאלי לרכישה באתר הינו 18, אם עדיין לא מלאו לך 18 שנים, עלייך להחתים גם את אחד ההורים שלך או את האפוטרופוס החוקי שלך, על הסכם זה.
 7. "ימי עסקים" – ימי עסקים הינם ימים א'-ה' ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים ומועדי ישראל, וימי שבתון כלליים במשק.

 

רכישת קורס דיגיטלי:

 1. המשתתף רוכש זכות שימוש לצפייה בסרטוני ההדרכה ותוכניות האימונים.
 2. רכישת הקורסים מיועדת לאנשים ולשימושם המקצועי בלבד לצורך לימוד והעשרה מקצועית.
 3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה על ידי חברת האשראי.
 4. פעולת החיוב מתבצעת מיד עם השלמת הרכישה.
 5. מרגע שבוצעה הקניה לא יינתן החזר כספי למנוי שלא ניצל את יתרת זכותו במינוי.
 6. הנרשם בעזרת ‘קוד גישה’ אינו רשאי לעשות שימוש ב’קוד גישה’ השייך לאדם אחר.
 7. האחריות לקביעת מחיר הקורס  היא של החברה בלבד. המחירים המצוינים באתר הינם כוללים מע”מ.
 8. לחברה הזכות לשנות את מחיר הקורס מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה.
 9. חב' גיא נתן בע"מ שומרת על זכותה להפסיק שיווק של קורס בכל עת, לשלול זכות רכישה של זכות צפיה בקורס, לחסום אפשרות רכישה של קורס, והכל לפי שיקול דעתה.
 10. לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר רישום לקורס וקבלת אישור הרשמה.
 11. כל ההוראות המפורטות לעיל ולהלן בתקנון זו חלות גם הן על קורס דיגיטלי. סעיף זה מטרתו להוסיף על הוראות אלה.
 12. חשבונית מס ללקוח אשר יבקש זאת בעת ההזמנה תישלח לו בדואר אלקטרוני תוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה באתר.
 13. אוסף הסרטונים הדיגיטלי שייך באופן אישי למשתמש. העתקה, הפצה ושיתוף (כולל שיתוף בענן) של סרטוני ההסברה הדיגיטליים אסורה על פי חוק.

הגבלת אחריות:

 1. ידוע ללקוח כי, החברה אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות (כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק וניהול תיקי השקעות תשנ"ה-1995) (להלן: "חוק ייעוץ") החברה אינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ. מודגש בזאת כי התכנים העולים בקורסי ההכשרה השונים ובשיעור התרגול המעשי (ככל וישנו) כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים. החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח או לצדדים שלישיים בעקבות כל עסקה שביצע הלקוח ו/או מי מטעמו או הוראה שניתנה במסחר במהלך השיעורים או בעקבותיהם. הלימודים במסגרת הקורסים ו/או תכני הקורסים ו/או חומרי הלימוד (לרבות כל מידע שיימסר ללקוח עקב כך) אינם מהווים שידול לפעילות במסחר ו/או השקעה, וככל והלקוח מבצע פעולות כאמור, הוא פועל על דעתו העצמאית ובאחריותו הבלעדית בלבד.
 2. הלקוח מודע ומסכים כי המידע אותו ימסור והמידע אשר ייאסף לגביו, במסגרת הקורסים, יתועדו ע"י החברה לצרכי הייעוץ ולצרכי בקרה ופיקוח, לרבות באמצעות מאגר מידע. החברה לא תעשה שימוש כלשהו במידע כאמור ולא תעבירו לצד ג', אלא בהסכמת הלקוח ו/או בהוראת בית משפט ו/או כמתחייב בדין.
 3. השימוש בקורס הינו איפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח.
 4. הלקוח מאשר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי למצבו הכלכלי לרבות בגין הפסדים הצפויים כתוצאה מהשקעות לא מניבות והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור בכך.
 5. הלקוח מודע לכך שאין ברכישת הקורס הדיגיטלי וביישום מלא של תוכניות אין ערובה ו/או התחייבות ו/או הבטחה כלשהי לתוצאות כלשהן ו/או לשינוי כלשהו ו/או לשיפור כלשהו במצבו הכלכלי. ועל כן מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר כלפי החברה ו/או מי מטעמה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להשגת תוצאות כלשהן ו/או אי השגתן.

מדיניות ביטולים:

 1. בכל מקרה של ביטול עסקה יחולו אך ורק ההוראות המפורטות כדלקמן:
 2. ביטול עסקת מכר מרחוק – ביטול עסקת מכר מרחוק יתאפשר עד 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או ממועד קבלת הסכם ההתקשרות )לפי המאוחר), ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת הלימודים. מועד ביטול העסקה ייחשב כמועד בו נתקבלה במשרדי החברה הודעה בכתב עליה מצוינים שם הלקוח, מספר ת.ז וחתימת הלקוח. בקשת הביטול יכולה שתישלח בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני. אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה. במקרה של ביטול עסקה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל הלקוח יהיה זכאי להחזר כל התשלומים ששילם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981-).
 3. ביטול עסקת רוכלות – תתאפשר בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה בטרם מועד תחילת הלימודים. ביטולה של עסקת רוכלות יכול שייעשה באמצעות מסירת הודעת ביטול בכתב או בעל – פה למכללה, בציון שם הלקוח ומספר ת.ז. אי הופעה לשיעורים ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה. יהא זכאי הלקוח להחזר כל התשלומים ששולמו עבור הקורס. במקרה של ביטול עסקה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל הלקוח יהיה זכאי להחזר כל התשלומים ששילם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול בהתאם להוראות החוק
 4. ביטול עסקה שנערכה במשרדי החברה – ביטול עסקה שבוצעה פנים אל פנים באחד מסניפי החברה או משרדיה ("עסקה פרונטלית"), תתאפשר בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה בטרם מועד תחילת הלימודים. מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק ביום בו נתקבלה במשרדי החברה הודעה בכתב, ועליה מצוינים שם הלקוח, מספר ת.ז. וחתימת הלקוח. בקשת הביטול יכולה להישלח בדואר, פקס', או בדוא"ל. אי הופעה לשיעורים ו/או הודעות טלפוניות ו/או הודעות בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה.
 5. בהתאם לחוק הגנת הצרכן ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים ממועד ההרשמה, ללא דמי ביטול, למעט ניכוי בסך 100 ש"ח או 5% משווי העסקה, לפי הנמוך מבניהם וזאת בכפוף לכך שהביטול נעשה טרם קבלת התוכנית המפורטת.
 6. הלקוח מתחייב להגיע במועד ובזמן הפגישה המדויק, כדי לאפשר את התחלת הפגישה בזמן. כל איחור של הלקוח ייגרע מזמן הפגישה המוקצב לו ולא יוחזר ללקוח כל סכום בגין זמן האיחור תוך שהפגישה תיחשב כפגישה שהתקיימה במלואה.
 7. ביטול ע"י הלקוח, של פגישה שנקבעה מראש, תעשה בהודעה מוקדמת של 48 שעות לפחות טרם מועד הפגישה ובכתב, לחברה או למי מטעמה.
 8. בוטלה פגישה כאמור, באחריות הלקוח לתאם מחדש את הפגישה שבוטלה.
 9. לא הופיע הלקוח לפגישה ולא הודיע לחברה על ביטולה, כנדרש לעיל, תחייב החברה את הלקוח בסך 300 ש"ח והלקוח נותנת בזאת את הסכמתו והרשאתן לחברה, לחייב את אמצעי התשלום שלו בסכום כאמור.
 10. למען הסר ספק, מובהר זאת כי 'מועד תחילת הלימודים' הינו מועד תחילת הלימודים בפועל במקרה של קורס פרונטאלי (גם אם מלכתחילה אמור היה הקורס להיפתח במועד מוקדם יותר) ו/או במועד בו נכנס הלקוח למערכת וצפה בשיעור במקרה של קורס מקוון או בקורס פרונטלי ומקוון.
 11. במקרים בהם בוטלו פגישות מטעמים הנעוצים בחברה ו/או מי מטעמה ו/או מפאת כוח עליון ו/או מצב בריאותי של הלקוח לא יחויב הלקוח וללקוח יקבע מועד חלופי. יובהר כי החברה רשאית לבטל ולשנות מועדי פגישות, לפי צרכיה וללקוח לא יהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
 12. מובהר בזאת כי לא יתאפשר ביטול עסקה, כולה או חלקה, לאחר המפגש הראשון וקבלת תוכנית הלימודים ובמידה והלקוח צפה בשיעור מקוון.
 13. הלקוח מודע ומסכים כי החברה רשאית להפסיק את השירות ללקוח בכל עת ולבטל את העסקה, בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדיים, לרבות עקב אי התאמת הלקוח, מכל סיבה שהיא כגון, אך לא רק, אי שיתוף פעולה, אי התאמה, אפקטיביות הטיפול וכל סיבה אחרת.
 • הוראות בעניין קורס מקוון:
 1. בכל מקרה בו המסלול כולל קורס מקוון מובהר כי הגישה אליו מתבצעת במערכת מקוונת אליה ניתן לגשת באמצעות שימוש במחשב וחיבור לרשת האינטרנט (להלן: "המערכת"). אין מדובר בלימודים פרונטאליים המתבצעים בכיתות הלימוד בסניפי החברה. להסרת ספק, מובהר בזאת כי ככל ובסיס ההתקשרות הינו קורס מקוון בלבד הלקוח אינו רשאי להשתתף באופן פיסי בשיעורים הפרונטאליים. להסרת ספק, מובהר בזאת כי הקורס המקוון הינו למעשה צילום של הקורס הפרונטאלי, אלא אם יצוין אחרת. הלקוח מתחייב להיכנס למערכת באמצעות פרטי הגישה שיימסרו לו מצד החברה ולצפות בשיעורי הקורס המקוון בסמוך לקיום השיעורים הפרונטאליים. מובהר בזאת כי לאחר שלושה שבועות מתום השיעור האחרון בקורס לא תהיה יותר גישה לשיעורי הקורס המקוון במערכת. בכל מקרה בו הלקוח לא יספיק לצפות בכל השיעורים במועדם לא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה בגין כך כנגד החברה. עם ההרשמה לקורס המקוון יועברו ללקוח פרטי הכניסה למערכת. הלקוח מתחייב לשמור בסוד כל סיסמה ו/או הרשאה ו/או פרטי התחברות לקורס המקוון ולא להעבירם לצד ג' ו/או לבצע בהם כל שימוש שאינו למטרת הלימודים. הלקוח מתחייב כי התחברות למערכת תעשה אך ורק ממחשב אחד השייך ללקוח ולא ממספר מחשבים שונים.
 • בדואר רשום לכתובת: רחל 33, חיפה
 • בדואר אלקטרוני: office@guynaten.com

אבטחת מידע ופרטיות:

 1. החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המשתמש. פרטי המשתמש המוזנים באתר מוצפנים בטכנולוגית SSL החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.
 2. סליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות חברות סליקה חיצוניות אשר עומדות בתקן העולמי PCI , ובהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלו.
 3. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

קנין רוחני:

 1. מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר ובקורס, לרבות בתכני הקורס ו/או באתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, סרטונים, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות החברה בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

אחריות מוגבלת:

 1. מובהר בזה ומודגש כי אין בתכנים הכלולים באתר זה, בכל פורמט שהוא, אין כדי להוות יעוץ פרטני ו/או מקצועי ו/או יעוץ כלשהו, או תחליף ליעוץ שכזה, בכל נושא או תחום, לרבות כל הנאמר ומופץ במסגרת הקורס.
 2. כל התכנים המועברים ו/או הנמסרים באתר ו/או בקורס ו/או בדיוור הינם בגדר מידע כללי לצורך לימוד והעשרה ולא מהווים המלצות לפעולה ו/או יעוץ.
 3. חברת גיא נתן והמרצים אינם אחראים ולא יישאו בשום אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או במידע ו/או בהסתכמות על מידע כלשהו המועבר במסגרת הקורס.
 4. חברת גיא נתן, על כלל בעלי המניות שבה, מנהליה, עובדיה ומרציה, וצדדים שלישיים, פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבות ואינם אחראים לתכנים באתר ובדיוור.
 5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של חברת גיא נתן בכל עילה שהיא לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המנוי לחברה עבור השירות בתקופת הקורס.

שונות:

 1. אנחנו רוצים וצריכים לתקשר איתך מעת לעת ואנו נעשה זאת באמצעות SMS, דוא"ל או בטלפון (אל דאגה אנחנו ממש לא נטריד אותך- מבטיחים!) בעת רכישתך , אתה מאשר לנו לשלוח אלייך מסרים במייל ו/או ב- SMS מידי פעם.
 2. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 3. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.
 4. מחירי המוצרים באתר, דמי המשלוח, תנאי האספקה ומספר התשלומים האפשריים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
 5. כל התמונות/סרטונים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, ולעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל, שלא יחייבו את החברה.
 6. החברה לא תישא באחריות לתוכן הסרטונים, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים, טעויות דפוס, שגיאות כתיב, או כל תלונה אחרת בקשר לתוכנם של הקורס.
 7. הסכם זה מחליף כל התקשרות מקדימה בין הצדדים בעל פה ובכתב.
 8. הסכם זה מבטל כל הסכם ו/או הסדר אחר בין הצדדים שנעשה טרם חתימתו.
 9. הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט בכל מחלוקת הנובעת מההתקשרות בתקנון זה ו/או בקשר לתקנון זה יהיה בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.
דילוג לתוכן